תקנון איגוד מכוני הרישוי
תקנון איגוד מכוני הרישוי בישראל

1.   השם:

                                                                                                                                                איגוד מכוני הרישוי בישראל

 

2.   מטרות האיגוד :

     

לאגד ולייצג את חברי האיגוד לשם הגנתם, פיתוחם וקידומם של האינטרסים

הכלכליים, המקצועיים והייצוגיים של חברי האיגוד ולשם הגנתם, פיתוחם וקידומם  של מכוני הרישוי בישראל. וכן פעילות לשם מניעת תאונות דרכים בכל דרך שהאיגוד ימצא לנכון ולמועיל.

כמו כן לטפל בהכשרה מקצועית,  השתלמויות, כנסים והעברת ידע בארץ ובחו"ל.

"מכוני הרישוי בישראל" – כל מכון רישוי  שהואצלה לו סמכות מטעם רשות הרישוי במשרד התחבורה (להלן: "רשות הרישוי"), לבצע בדיקות שנתיות ברכב מנועי פרטי וציבורי על כל סוגיו.

 

3.   קבלה לאיגוד: 

 

      (א)   יכול להתקבל כחבר באיגוד אדם, כולל אישיות משפטית אשר הינו מורשה

             מטעם משרד התחבורה ואשר התעסקותו וזיקתו המקצועית תואמים את מטרת

             האיגוד ועקרונותיו ושקבלתו אושרה ע"י וועד האיגוד.

              ערעור על החלטת הוועד אפשר להגיש באסיפה כללית שנתכנסה כדין והחלטת

              רוב החברים באסיפה זו תהא סופית ובלתי ניתנה לערעור.

     (ב)     סדרי קבלת חברים ייקבעו מדי פעם בפעם ע"י ועד האיגוד.

 

4.   הוצאת חבר מהאיגוד:

 

      הוצאת חבר מהאיגוד אפשרית במקרים שלהלן:-

      (א)  רשות הרישוי ביטלה האצלת הסמכויות לאותו אדם או מכון רישוי.

      (ב)   החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

      (ג)   החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של אסיפה הכללית .

      (ד)   החבר לא שילם לאיגוד את המגיע ממנו.

      (ה)   עפ"י פסק דין של משפט חברים אשר יינתן ע"י וועד האיגוד לפי תביעת חבר או

             כל רשות מרשויות האיגוד.

            פסק הדין ניתן לערעור לפני וועדה מיוחדת שתתמנה במיוחד ע"י האסיפה הכללית.

             פסק הדין שניתן ע"י הוועדה המיוחדת יהא סופי ובלתי ניתן לערעור.

 

5.   האסיפה הכללית:

 

      (א)  האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של האיגוד ובה יש זכות דעה אחת לכל

             חבר שסילק תשלומיו לאיגוד לתאריך שייקבע מדי פעם ע"י וועד האיגוד.   

             חבר, שהוא אישיות משפטית, ימנה מדי פעם, כרצונו, את בא כוחו.

         אסיפה כללית תכונס לפחות אחת לחצי שנה ובה יימסר דווח על פעולות הוועד

            בתקופה שחלפה ותכניותיו לתקופה הבאה.

      (ג)   כל חבר הרוצה להעלות הצעות לסדר היום או לשנות תקנות באסיפה הכללית

            הרגילה יעלה הצעותיו על הכתב וישלחם ליו"ר ועד האיגוד 6 שבועות לפחות לפני

            מועד כנוס האסיפה.

      (ד)  [1]  הוועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין ועליו לעשות כן לפי

                   דרישה בכתב של וועדת הביקורת של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי

                   העמותה.

                                                                                                                       

              [2]   מכתב  הדרישה לכינוס אסיפה שלא מן המניין כמפורט לעיל יפרט מהן

                   ההצעות לסדר היום שיועלו באסיפה הכללית שלא מן המניין.

             [3]  לא כונסה אסיפה כללית בהתאם להוראת סעיף זה, רשאי הרשם לרשם או

                    למנות אדם שיכנסה.

             [4]  במקרה של דחיפות יוכל גם יו"ר ועד האיגוד לקרוא לאסיפה כללית שלא מן

                    המניין.

             [5]  יו"ר הוועד ייזמן את האסיפה הכללית שלא מן המניין תוך 6 שבועות מקבלת

                   הדרישה או ההחלטה ובמקום -  כפי שיוחלט ע"י וועד האיגוד.

             [6]  אחת ל- 4 שנים תכונס אסיפה כללית לצורך בחירת וועד האיגוד.

 

6.   החלטות:

 

    פרט להחלטות מיוחדות המצריכות רוב מסוים כנזכר בתקנון זה או בחוק העמותות

      תש"ם – 1980 (להלן: "החוק"), הרי כל החלטה מתקבלת בהצבעה גלויה וברוב רגיל

      של המשתתפים בהצבעה, ואם מספר הקולות בעד ונגד יהיה שווה – תהא ליו"ר של

      אותה אסיפה או ישיבה זכות מכרעת.

 

7.   מניין חוקי :

 

     בכל מוסדות האיגוד יהיה המניין החוקי 1/3  ממספר החברים באותו מוסד אך לא

      פחות משניים, אולם אם אחרי 30 דקות לא ימצא מניין חוקי כזה, תהיה האסיפה

      חוקית בכל מספר חברים המשתתפים באסיפה.

 

8.   וועד האיגוד ( להלן: "הוועד"):

 

      (א) הוועד ינהל את כל ענייני האיגוד ובידיו תהיה כל סמכות של נתייחדה בחוק או

            בתקנון זה לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות האגודה.

      (ב)  הוועד ייבחר באסיפה כללית רגילה, אשר תתכנס לצורך זה אחת ל-4 שנים, ויחל

            תוך חודש מיום ההחלטה. עד למועד תחילת פעולת הוועד החדש ימשיך

            הוועד היוצא בפעולותיו.

      (ג)  מספר חברי הוועד לא יפחת מ- 3. בכל מקרה רשאית האסיפה הכללית להוסיף

            חברים לוועד לפי החלטה של 2/3 מהמשתתפים בהצבעה.

      (ד)  חלוקת התפקידים ובחירת הוועד תקבע ע"י האסיפה הכללית בבחירות אישיות  

            וחשאיות. הוועד יכלול יו"ר, גזבר וחבר וועד ישר ישמש/ו בכל תפקיד שיקבע ע"י

            הוועד.

      (ה)  הוועד יכול למנות מזכיר, פקיד, מנהל חשבונות, רואה חשבון ועוד לצורך ביצוע

            תפקידיו – הן בשכר והן שלא בשכר, הן מבין חברי האיגוד והן מחוצה לו.

      (ו )  הוועד ימסור דו"ח כללי לכל אסיפה כללית שתתכנס ודו"ח כספי רק אחת לשנה.

      (ז)   הוועד ישמש גם כבית דין למשפט חברים ויקבע לעצמו מידי פעם את סדרי עבודתו

             במידה שלא נקבעו ע"י האסיפה הכללית.

      (ח)   החלפת הוועד כולו או מקצתו לפני תום המועד תהיה באחת האפשרויות הבאות:

              [1]  החבר התפטר או הפסיק לתפקד בוועד.

              [2]  האסיפה הכללית רשאית בכל עת להעביר חבר וועד מכהונתו.

      (ט)   כל רשת מכונים תוכל להגיש מועמד אחד בלבד לוועד העמותה.                          

                                                                                        

9.   וועדת ביקורת :

 

      (א)  האסיפה הכללית תבחר אחת ל- 4 שנים בוועדת ביקורת המורכבת מ- 3 חברים, או

            ברואה חשבון אחד שישמש כגוף מבקר עפ"י החוק.

      (ב)  כל דו"ח של וועדת הביקורת או הגוף המבקר יימסר לוועד לעיונו ולהערותיו - 30

            יום לפני הגשתו לאסיפה הכללית.

       

     (ג)  וועדת הביקורת תבקר גם את פעילויות הוועד, פרט לכספים והנהלת חשבונות.

 

9 א. סייגים לכהונה :

 

      לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר וועד האיגוד וכחבר וועדת הביקורת או הגוף

        המבקר ולא יגיש אדם מועמדותו לשני תפקידים אלו יחדיו.

 

10.   מיקום מוסדות האיגוד :

 

       (א) המזכירות והנהלת ענייני האיגוד ימצאו במשרד שייקבע ויבחר ע"י וועד האיגוד.

       (ב) הגזברות והנהלת החשבונות יתקיימו במשרדו של מנהל המכון אשר ייבחר

              כגזבר, אולם יתנהלו בנפרד מכספי המכון ע"י מנהל חשבונות ו/או רואה חשבון

              שיועסק לצורך זה, ו/או במשרדי האיגוד.

 

11.  שינוי תקנות :

 

       הצעה לשינוי תקנות תופץ ע"י החבר המציע – בכתב - 6 שבועות לפני כינוס האסיפה

       הכללית.

 

12.  זכות חתימה :

 

       הוועד יקבע את הרשאים לחייב את האיגוד בחתימתם ואישור בכתב ע"י יו"ר הוועד

       יהווה ראייה לזכות החתימה.

 

13.  כספים :

 

       (א)  גובה מס חבר ייקבע ע"י הוועד באישור האסיפה הכללית החצי שנתית.

       (ב)  המס יהיה אחיד לכל מכון וישולם אחת לשלושה חודשים.

       (ג )  הוועד לא יטיל תשלומים נוספים על החברים.

       (ד)  הכספים ישמשו אך ורק לכיסוי הוצאות הוועד ולשימוש למטרות האיגוד.

       (ה)  מקורות כספיים אפשריים נוספים של האיגוד – הכנסות מנכסי האיגוד.

 

14.  סמכויות האיגוד :

 

       האיגוד יטפל בכל העניינים  הנוגעים למטרות האיגוד ותפקידו לעשות כל דבר

       הדרוש לשם השגת המטרות הנ"ל.

       מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהא בסמכותו של האיגוד, לשם השגת מטרתו

       ופתוח פעולותיו:

       (א)  לייצג את חברי האיגוד כלפי משרד התחבורה ו/או כל גורם אחר למען קידום

             האינטרסים של החברים והמכונים.

       (ב)  לפעול לבד ו/או בעזרת גורמים אחרים לשם השגת מטרותיו.

       (ג)  לטפל בהכשרה מקצועית, בהשתלמויות ובהסמכת חבריו ו/או עובדים של חבריו,

             לערוך מבחנים ולהעניק תעודות.

       (ד)  לערוך כינוסים ואסיפות בקשר עם מטרות האיגוד ועל מנת להעביר מידע בין

             החברים, באמצעות טפסים, עלונים ועוד.

        לטפל בקביעת תעריפי מחירים לשירותי מכוני הרישוי.

       (ו)  לטפל בכל נושא האמור לשרת את מטרות החברים.

       (ז)  לטפל בתלונות בעניינים שבין חבר לחבר ובעניינים מקצועיים שבין חבר לאדם

              כלשהו, ולשמור על רמת המוסר המקצועי.

              

       (ח) לייסד חברות וגופים משפטיים אחרים , לסייע בהקמתם ולהשתתף בהם,

             בייסודם ובניהולם.

       (ט)  לטפל בקשר לביטוח החברים ומכוניהם.

        (י)  ללוות ולהלוות כספים בקשר למטרות האיגוד.

      (יא) לקנות, למכור, לשכור, להשכיר, למשכן, לקבל שעבוד, לרכוש, להעביר-

              הכל באופן ובצורה כלשהם – נכסי ניידי ונכסי דלא ניידי.

      (יב)  להקים, לשכלל, להרוס, לתקן, לנהל ולהחזיק בנינים, מפעלים ובתי מלאכה,

             כפי שיימצא לדרוש ולמועיל למטרות האיגוד ופעולותיו.

      (יג)  לשכור שירותים ו/או להעסיק עובדים לצורך ביצוע פעילויות הוועד ו/או

             האיגוד, כולן או מקצתן.

 

15.  חובת משמעת :

 

       כל חבר באיגוד חייב למלא אחר הוראות רשויות האיגוד, לשלם במועד את מיסיו

       ולהענות למשפט חברים, הפרת המשמעת עלולה לגרור הוצאת החבר מהאיגוד ע"י

       משפט חברים.

 

16.  פירוק מרצון של האיגוד :

  

       (א)  האיגוד רשאי, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או

             מפרקים, ההחלטה טעונה רוב של  2/3 מן המצביעים באסיפה, שעליה ניתנה לכל

             חברי האיגוד הודעה 21 ימים מראש, תוך ציון שיודע באסיפה להחליט על פירוק.

       (ב)  העתק מההחלטה יוגש לרשם – תוך שבועיים מקבלתה – והרשם ירשום את

             ההחלטה.

       (ג) תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה זולת אם נקבע כה תאריך

             מאוחר יותר לעניין זה.

       (ד)  אסיפה כללית כאמור בסעיף א' לעיל לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרשם תצהיר

            של רוב חברי הוועד שהם בדקו את המצב העסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע

             חובותיה במלואם תוך שנה מתחילת הפירוק.

       (ה)  על המפרק

             [1].  לכנס את נכסי האיגוד ולגבות את החובות המגיעים לו מחברים ומאחרים.

             [2].  לממש את נכסי האיגוד במידה הדרושה לפרעון חובותיו.

             [3].  לפרוע את חובות האיגוד, לרבות הוצאות הפירוק.

             [4].  לאחר שנפרעו חובות האיגוד במלואם ונשארו נכסים – יעבירם המפרק

                    לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

        (ו)   השלים המפרק את פעולות הפירוק, יכנס אסיפה כללית מסיימת ויביא לאישיה

              דין וחשבון על הפירוק, מאושר בידי וועדת הביקורת, או בידי הגוף המבקר.

              הוראת סעיף 37 לחוק, יחולו בשינויים המחוייבים גם על דין וחשבון זה.

        (ז)  אשרה האסיפה הכללית המסיימת את הדין וחשבון, יגיש המפרק לרשם, תוך

              שבועיים אחרי האסיפה, העתק ממנו ומפרוטוקול האסיפה.

 

                                    

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
לוגו אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד