תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), תשס"א - 2001

תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), תשס"א - 2001

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ,5 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א- 1961 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות בתקנות אלה -
"האצה חופשית" - שיטת בדיקה הכוללת האצת מנוע כלי רכב שאינו בתנועה וגלגליו אינם נעים, כמתואר בהנחיית הקהילה האירופית 96/96/EC.
"הנחיית הקהילה האירופית" - הנחיה מהנחיות של הקהילה האירופית שענינן, בין השאר, קביעת דרישות טכניות והנדסיות אחידות לרכב, המופקדות לעיון הציבור באגף איכות אוויר במשרד לאיכות הסביבה בירושלים ובאגף הרכב במשרד התחבורה בתל אביב;
"לוח רינגלמן זעיר" - לוח המשמש למדידת דרגת השחור של עשן ומהווה הקטנה מצולמת של לוח רינגלמן שנתפרסם במסגרת מסמך 8333 של ה-BUREAU OF MINES של ארה"ב בחודש מאי 1967, והמופקד לעיון הציבור במשרד לאיכות הסביבה ובלשכות המחוזיות שלו; "מעבדה מוסמכת" - כהגדרתה בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה);
"ערך בליעת האור" - ערך למדידת חסימת מעבר האור, הנמדד ביחידות למטר (M)- על פי הנחיית הקהיליה האירופית שמספרה 96/96/EC;
"רכב" - כמשמעותו בפקודת התעבורה.

2. פרשנות
מונחים אחרים בתקנות אלה תהיה להם המשמעות שיש להם בתקנות התעבורה אלא אם כן משתמעת כוונה אחרת.

3. שלמות מערכת הפליטה
לא ינהג אדם ברכב אלא אם כן מערכת פליטת הגזים מהרכב שלמה, וברכב דיזל מדגם ייצור הכולל מגופת עופרת במשאבת ההזרקה - משאבת ההזרקה חתומה במגופת עופרת.

4. איסור זיהום אוויר בלתי סביר מרכב
(א) לא יגרום אדם זיהום אוויר בלתי סביר מרכב.

(ב) לענין תקנות אלה זיהום אוויר בלתי סביר מרכב הוא כל אחד מאלה:
(1) תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) בגזים הנפלטים מצינור הפליטה של רכב המונע במנוע בנזין עולה על הערכים המפורטים בתקנה 318א(א) ו-(ב) לתקנות התעבורה;
(2) ערך בליעת האור של עשן הנפלט מצינור הפליטה של רכב המונע במנוע דיזל, בבדיקה בהאצה חופשית, עולה על 3.0 יחידות למטר (-M);
(3) גוון העשן הנפלט מקצה צינור הפליטה של כלי הרכב, הנראה לעין, עולה על דרגה 2 בלוח רינגלמן זעיר במשך שלוש דקות מצטברות לפחות בפרק זמן שאינו עולה על שעה.

5. בדיקת פליטת CO מרכב בנזין
בדיקת תכולת חד תחמוצת הפחמן כאמור בתקנה 4(ב)(1), תבוצע בהתאם להנחיית הקהיליה האירופית 96/96/EC ובמיכשור בהתאם להנחיה האמורה, שאישרה מעבדה מוסמכת.

6. בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל
בדיקת ערך בליעת האור של העשן תבוצע בשיטת האצה חופשית על פי הנחיית הקהיליה האירופית 96/96/EC, ובמיכשור בהתאם להנחיה האמורה, שאישרה מעבדה מוסמכת.

7. בדיקת גוון עשן לפי לוח רינגלמן זעיר
שיטת הבדיקה של גוון עשן לפי לוח רינגלמן זעיר, תהיה מעקב אחר הרכב, ממרחק שאינו עולה על 100 מטרים, והשוואה אגב צפיה חזיתית בין גוון העשן הנפלט מהרכב לבין דרגת השחור המתאימה בלוח רינגלמן זעיר שבידי בוחן רכב או מפקח כאמור בתקנה 8, והפעלת שעון עצר קומולטיבי כל אימת שהפליטה עולה על דרגה 2 בלוח רינגלמן זעיר.

8. בודקים
(א) בדיקות כאמור בתקנות 6 ,5 ו-7 יבוצעו על ידי -
(1) בוחן רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה;
(2) מפקח שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לפי החוק.

(ב) לא יבצע בוחן רכב או מפקח בדיקות כאמור בתקנות אלה, אלא אם כן -
(1) לענין תקנות 5 ו-6 - קיבל הכשרה בהתאם לתכנית הכשרה שקבע שר התחבורה או מי שהוא הסמיכו לכך;
(2) לענין תקנה 7 - קיבל הכשרה בהתאם לתכנית הכשרה שקבע השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לכך.

9. ביטול
תקנות בריאות העם (פליטת זיהום מרכב), התש"ם-1980 - בטלות.

10. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.


הדפסשלח לחברהוסף תגובה

חדשות רכב

לוגו אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד